اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

منوچهر گرجی

حفاظت خاک و آب دانشیار دانشگاه تهران

mgorjiatut.ac.ir
026-36208796

سردبیر

هادی اسدی رحمانی

میکروبیولوژی خاک دانشیار مؤسسه تحقیقات خاک و آب

asadi_1999atyahoo.com
026-36208796

اعضای هیات تحریریه

هادی اسدی‌رحمانی

میکروبیولوژی خاک دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب

asadi_1999atyahoo.com
026-36208796

حسین بشارتی

میکروبیولوژی خاک استاد موسسه تحقیقات خاک و آب

besharati1350atyahoo.com
026-36208796

عبدالحسین ضیائیان

دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

ziaeianatyahoo.com
026-36208796

حسینعلی علیخانی

خاکشناسی (گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک استاد دانشگاه تهران

halikhanatut.ac.ir
026-36208796

ناصر علی اصغر‌زاد

علوم خاک، بیولوژی خاک استاد دانشگاه تبریز

n-aliasgharattabrizu.ac.ir
026-36208796

علیرضا فلاح نصرت آباد

میکروبیولوژی خاک دانشیار موسسه تحقیقات خاک وآب

rezafayahatyahoo.com
026-36208796

احمد گلچین

بیولوژی خاک استاد دانشگاه زنجان

agolchin2011atyahoo.com
026-36208796

امیر لکزیان

بیولوژی خاک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alakzianatyahoo.com
026-36208796

حبیب اله نادیان قمشه

خاکشناسی استاد دانشگاه رامین اهواز

nadian_habibatyahoo.com
026-36208796

فرشید نوربخش

علوم خاک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

farshidatcc.iut.ac.ir
026-36208796

دبیر اجرایی

کبری علی نژاد

موسسه تحقیقات خاک و آب

jsb.soilbiologyatyahoo.com
026-36208796

ویراستار انگلیسی

امیر لکزیان

بیولوژی خاک استاد دانشگاه فردوسی مشهد

alakzianatyahoo.com
026-36208796