راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

فرم تعهد نامه

راهنمای نویسندگان برای بارگذاری مقاله

مرتبه علمی نویسندگان و چکیدها

راهنمای ارسال مقاله طبق فرمت نشریه

شیوه نامه

open Access

اجازه استفاده از مقالات به شرط ذکر منبع می باشد

این نشریه از قانون coep پیروی می نماید