تأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این تحقیق تأثیر قارچ میکوریز Glomus sp.  بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال­های پسته ناشی از دو جدایه قارچ Fusarium solaniدر شرایط گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو سطح میکوریز (عدم تلقیح ((M0 و تلقیح با Glomus (M1)) و دو سطح قارچ بیمارگر فوزاریم (جدایه 1(F1) و 2 (F2) و شاهد (F0) بودند. نتایج نشان داد که اثرات اصلی میکوریز گلوموس و جدایه­های فوزاریوم بر کلیه شاخص­های رشدی مورد ارزیابی در سطح 1% معنی­دار است. اثرات متقابل تیمارها بر شاخص­های ارتفاع ساقه ، وزن خشک ریشه، سطح برگ، حجم ریشه و درصد کلنیزاسیون ریشه توسط میکوریز در سطح 1% و بر شاخص­های وزن تر و خشک ساقه در سطح 5% معنی­دار بود. مایه­زنی دانهال­ها با جدایه­های فوزاریم F1 و F2، میزان پوسیدگی ریشه را نسبت به شاهد (F0) افزایش داد. تلقیح گیاهچه­های پسته با Glomus sp.، درصد کلنیزاسیون ریشه توسط جدایه­های بیمارگر را به ترتیب 6/26 و 7/43 درصد کاهش داد. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از قارچ میکوریزی Glomus sp. می­تواند بیماری پوسیدگی ریشه را کاهش داده و پارامترهای مختلف رشد در گیاهچه­های پسته را افزایش دهد.

عنوان مقاله [English]

Effect of Mycorrhizal Fungus Glomus sp. on the Plant Growth and Root-Rot Disease of Pistachio Seedlings Caused by Fusarium solani Under Greenhouse Conditions

نویسندگان [English]

  • F. Salajegheh Tezerji 1
  • M. Sarcheshmehpour 2
  • H. Mohammadi 2
چکیده [English]

The present study examined the effects of mycorrhizal fungus Glomus sp. on pistachio growth parameters and root-rot disease of pistachio seedlings under greenhouse conditions. The experiment was conducted in factorial arrangement based on completely randomized design with six replications. Examined factors included: levels of Glomus inoculation (with (M1) and without inoculation (M0) and two levels of Fusarium (inoculation with two isolates (F1) and F2) with a control (F0)). The results showed that Glomus sp and Fusarium isolates had a significant effect on all growth parameters (p< 0.01). There was significant interaction effect of treatment on shoot height, root dry weight, leaf area, root volume and root colonization (p< 0.01) and shoot fresh and dry weights (p< 0.05). Root rot disease was increased when pistachio seedlings were inoculated with F1 and F2 isolates of F. solani compared to control treatment (F0). The percentage of root colonization by F1 and F2 isolates was reduced (26.6% and 43.7% respectively) when pistachio seedlings were inoculated with Glomus sp. Based on the results, inoculation of pistachio seedling with Glomus sp. can reduce the root rot disease and improve plant growth parameters.