دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-112 
4. اثر برخی ریز جانداران در کاهش آلودگی یک خاک آهکی آلوده به نفت خام

صفحه 29-39

10.22092/sbj.2019.118971

سمیرا کشاورز؛ رضا قاسمی فسائی؛ عبدالمجید رونقی؛ مهدی زارعی