دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-91 
6. بررسی تأثیر تلقیح باکتری‌های محرک رشد بر شاخص‌های رشد گوجه‌فرنگی

صفحه 59-71

10.22092/sbj.2015.102226

لاله فریدیان؛ هوشنگ خسروی؛ علیرضا فلاح؛ محمد‌آقا لطف‌الهی


8. بررسی اثربخشی برخی از جدایه‌های ریزوبیوم بومی بر عملکرد باقلا در ایران

صفحه 83-91

10.22092/sbj.2015.102228

هوشنگ خسروی؛ کامران میرزاشاهی؛ محمودرضا رمضانپور؛ منوچهر کلهر؛ اسماعیل میررسولی