نمایه نویسندگان

آ

 • آذرمی، فرهاد جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 173-186]

ا

 • اثباتی، مرجان جدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • احتشامی، سید محمدرضا اثر محلول‌پاشی و تلقیح ریشه با باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • اخگر، عبدالرضا بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-78]
 • اخگر، عبدالرضا تأثیر باکتری‏‌هایسینوریزوبیوم(Sinorhizobium sp.) بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه شنبلیله [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148]
 • اخوان سپهی، عباس جدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]
 • ارزانش، محمدحسین تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه (Azospirillum sp.) بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]
 • اسماعیل‌پور، بهروز ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]
 • اسمعیلی زاد، اشرف بررسی امکان کشت درون شیشه‌ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-41]
 • اصغری، جعفر اثر محلول‌پاشی و تلقیح ریشه با باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • اصغرزاده، احمد اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 79-86]
 • اصغر زاده، احمد جدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]

ب

 • بهمنی، محمد حسین اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 79-86]

ت

 • توسلی، علیرضا تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]

ج

 • جعفری، صفورا تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 187-196]
 • جلالی، غلامعلی اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 79-86]
 • جواهری، تکتم بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]

چ

 • چرم، مصطفی تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 187-196]

ح

 • حاتمی، سیده فاطمه ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]
 • حمیدپور، محسن جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 173-186]
 • حمیدرضا ذبیحی، حمیدرضا تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]

خ

 • خاوازی، کاظم اثر محلول‌پاشی و تلقیح ریشه با باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • خاوازی، کاظم ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]
 • خاوازی، کاظم تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-110]
 • خراسانی، رضا بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]
 • خسروی، هوشنگ تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]
 • خسرو‌شاهلی، محمود جدا سازی، شناسایی و بررسی جمعیت گونه‌های Azospirillum sp.در خاک‌های اطراف تهران و ارزیابی اثرات محرک رشدی آنها بر گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 43-54]

د

 • داوودی، محمدحسین تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-110]

ر

 • رجالی، فرهاد بررسی امکان کشت درون شیشه‌ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-41]
 • رجالی، فرهاد بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-78]
 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-110]
 • رجبی درویشان، زهرا اثر محلول‌پاشی و تلقیح ریشه با باکتری‌های محرک رشد و متابولیت‌های آنها بر میزان کلروفیل، جذب عناصر معدنی و عملکرد برنج رقم هاشمی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 21-31]
 • رحیم‌زاده، ندا تغییرات کانی‌شناسی کانی گلوکونیت در اثر تلقیح باکتری‌های حل‌کننده سیلیکات در محیط ریشه کلزا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 87-97]

س

 • سدری، محمد‌حسین تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]
 • سرچشمه‌پور، مهدی تأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 125-136]
 • سلاجقه تذرجی، فهیمه تأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 125-136]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-78]

ش

 • شکل‌آبادی، محسن بررسی برخی از فعالیت‌های آنزیمی دو خاک هیستوسول و ارتباط آن‌ها با خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]

ض

 • ضیائیان، عبد‌الحسین تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]

ط

 • طاهری، پریسا بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]
 • طبری‌کوچکسرایی، مسعود اثرات تلقیح ریزوباکتریایی محرک رشد گیاهی بر برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر استبرق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 79-86]

ع

 • عباسیان، آسیه بررسی برخی از فعالیت‌های آنزیمی دو خاک هیستوسول و ارتباط آن‌ها با خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]
 • عباس‌زاده دهجی، پیمان ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]
 • عباس‌زاده دهجی، پیمان بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های زیر کشت لوبیا و تأثیر آنها بر کلونیزاسیون، تعداد اسپور و پتانسیل لوده‌سازی قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 65-78]
 • عباس‌زاده دهجی، پیمان جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 173-186]
 • عنایتی‌ضمیر، ‌نعیمه تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 187-196]

ف

 • فرجی، ابوالفضل تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه (Azospirillum sp.) بر فیزیولوژی و عملکرد گیاه کلزا [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 159-171]
 • فلاح، علیرضا بررسی تغییر در انتشار CO2 و خصوصیات فیزیکوشیمیایی کمپوست کود گاوی، باگاس نیشکر و خاک اره در حضور و عدم حضور کرم خاکی Eisenia foetida [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]

گ

 • گلچین، احمد بررسی برخی از فعالیت‌های آنزیمی دو خاک هیستوسول و ارتباط آن‌ها با خصوصیات بیولوژیکی و شیمیایی خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 111-124]

ل

 • لرکی، سارا تأثیر باکتری‏‌هایسینوریزوبیوم(Sinorhizobium sp.) بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در گیاه شنبلیله [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148]
 • لکزیان، امیر بررسی فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی جدایه‌های مختلف قارچ‌های خاکزی در حضور ترکیبات آلی فسفره (اسید فیتیک و گلیسرو فسفات سدیم) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]

م

 • محبوب خمامی، علی بررسی تغییر در انتشار CO2 و خصوصیات فیزیکوشیمیایی کمپوست کود گاوی، باگاس نیشکر و خاک اره در حضور و عدم حضور کرم خاکی Eisenia foetida [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • محمدی، حمید تأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ای [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 125-136]
 • محمدی، محمود تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-110]
 • محمداوو، گوشکار محرم بررسی تغییر در انتشار CO2 و خصوصیات فیزیکوشیمیایی کمپوست کود گاوی، باگاس نیشکر و خاک اره در حضور و عدم حضور کرم خاکی Eisenia foetida [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 13-20]
 • محمدی ترکاشوند، علی بررسی امکان کشت درون شیشه‌ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-41]
 • مظفری، وحید جداسازی باکتری‌های سودوموناس فلورسنس از ریزوسفر درختان پسته و تعیین برخی خصوصیات محرک رشدی آن‌ها [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 173-186]
 • معتمدی، حسین تأثیر دو جدایه باکتری مقاوم به شوری بر رشد جو در سطوح مختلف شوری خاک [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 187-196]
 • ملکوتی، محمد‌جعفر تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد، غلظت عناصر غذایی و نسبت مولی اسید فیتیک به روی دردانه دو رقم لوبیا چیتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-110]
 • منتظری، عفت‌الزمان تأثیر مایه‌زنی جدایه‌های بومی ازتوباکتر بر عملکرد و شاخص‌های رشد گندم آبی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 149-157]

ه

 • هادیان، جواد ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 55-63]