پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

2 استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور

3 دانشیار گروه باغبانی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

4 دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

5 استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

گیاه مورد (Myrtus communis L.) که در مناطق خشک و نیمه خشک کشور پراکنش دارد، به علت ارزش­هایش در زیباسازی محیط، توسعه فضاهای سبز شهری و برون شهری، احیاء اکوسیستم‌های طبیعی و مصارف دارویی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تلقیح میکروارگانیسم­ها روی تغییرات فیزیولوژیک نهال‌های مورد (Myrtus communis L.) در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل تنش کم‌آبی در سه سطح: 100 درصد ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت مزرعه (تنش ملایم) و 30 درصد ظرفیت مزرعه (تنش شدید) و عامل تلقیح میکروبی در 7 سطح: شاهد (بدون تلقیح)، قـارچ Funneliformis  mosseae، قـارچRhizophagus intraradices ، ترکیب این دو قارچ، باکتری Pseudomonas fluorescens، باکتری P. putida  وترکیب این دو باکتری بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلنیزاسیون ریشه در هر سه رژیم ‌آبی، مربوط به تیمار ترکیب دو قارچ بود طوری­که در محیط­های کم‌آبی شدید، ملایم و بدون تنش، این تیمار، به ترتیب باعث افزایش 8/17، 3/11 و 75/7 برابری کلنیزاسیون ریشه نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. کم‌آبی باعث کاهش فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، تعرق، هدایت مزوفیلی، محتوی نسبی آب، پتانسیل آبی و افزایش کارایی مصرف آب، غلظت CO2 درون سلولی و نشت الکترولیت گردید، اما تلقیح میکروارگانیسم‌ها باعث بهبود صفات فوق شد. در کم‌آبی شدید، تیمارهای ترکیبی دو قارچ یا دو باکتری، سبب افزایش فتوسنتز (48-47 درصد)، هدایت روزنه‌ای (41-39 درصد)، تعرق (65-62 درصد) هدایت مزوفیلی (64-57 درصد)، پتانسیل آبی (21 -20 درصد)، محتوی نسبی آب (4/1 برابر)، و کاهش غلظت CO2 درون سلولی (31-28 درصد) و نشت الکترولیت (4/1 برابر) نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. به طور کلی، با توجه به بهبود صفات فیزیولوژیک مشاهده شده، می­توان ابراز داشت که تلقیح میکوریزایی و باکتریایی سبب افزایش تحمل به خشکی نهال مورد در مقابل کم­آبی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological responses of common myrtle seedling (Myrtus communis L.) to multimicrobial inoculation under water deficit stress

نویسندگان [English]

 • Soghra Azizi 1
 • Masoud Tabari 2
 • Javad Hadian 3
 • ali reza Fallah 4
 • Seyed Alid Mohammad Modares Sanavi 5
1 Ph.D. Student of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University
2 Professor, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University
3 Associate Professor, Institute of Medicinal Plant, Shahid Beheshti University
4 Associate Professor, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) Karaj, Iran
5 Professor, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Common myrtle (Myrtus communis L.) spread in arid and semi-arid regions of Iran which it has many uses in different ways.  In order to investigation of microbial inoculation influence on the physiological changes of M. communis seedlings under water deficit conditions a greenhouse experiment as a factorial in a completely randomized design with three replications was conducted.  Water deficit consisted of 30% field capacity (FC) (severe stress), 60% FC (mild stress) and 100% FC (without stress), and microbial inoculations were including of Funneliformis  mosseae, Rhizophagus intraradices, combination of these two fungal, Pseudomonas fluorescens, P. putida, combination of these two bacteria, and also control (without inoculation). According to the results, in each water regime the highest root colonization was observed in the combination of two fungal. This treatment promoted root colonization by 17.8, 11.3 and 7.75 times in 30% and 60% and 100% of FC treatments respectively compared to the control. Microbial inoculation improved plant yield efficiency in water deficit conditions. In severe water deficit treatment, combined treatments of fungal or bacterial increased photosynthesis (47-48%), stomatal conductance (39-41%), transpiration (62-65%), mesophyll conductance (57-64%), water potential (20-21%), and relative water content (1.4 times), and decreased intracellular CO2 concentration (28-31%) and electrolyte leakage (1.4 times) compared to the control. It can be suggested that microbial inoculation can encourage drought resistance of M. communis seedlings to water deficit. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • electrolyte leakage
 • Mycorrhizal fungus
 • Myrtus communis L. seedling
 • Photosynthesis
 • rhizobacteria
 1. علی‌احیایی، م. و بهبهانی‌زاده، ع.ا. 1379. نقش ریزمغذی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 328صفحه
 2. طبری، م. و کیانی، ب. 1396. کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. 412 صفحه.
 3. Ahmadi, A. and Siosemardeh A. 2005. Investigation on the physiological basis of grain yield and drought resistance in wheat: leaf photosynthetic rate, stomatal conductance, and non-stomatal limitations. International Journal of Agriculture and Biology 7: 807-811.
 4. Alcazar, R., Altabella, T., Marco, F., Bortolotti, C., Reymond, M., Koncz, C., Carrasco, P. and Tiburcio, A.F. 2011. Polyaminemetabolic canalization in response to drought stress in Arabidopsis and the resurrection plant Craterostigma plantagineum. Plant Signaling and Behavior 6:243–250
 5. Amiri, N., Emadian, S.F., Fallah, A., Adeli, K. and Amirnejad, H. 2016. Estimation of conservation value of myrtle (Myrtus communis) using a contingent valuation method: a case study in a Dooreh forest area, Lorestan Province, Iran .Forest Ecosystems 14(1): 26-36.
 6. Amiri, R., Nikbakht, A., Rahimmalek, M. and Hosseini, H. 2017. Variation in the essential oil composition, antioxidant capacity, and physiological characteristics of Pelargonium graveolens L. inoculated with two species of mycorrhizal fungi under water deficit conditions. Journal of Plant Growth Regulation 58(1): 1-14.
 7. Anjum, Sh.A., Xie, X.Y., Wang, Ch., Saleem, M.F., Man, Ch. and Lei, W. 2011. Morphological, physiological and biochemical responses of plants to drought stress. African Journal of Agricultural Research 6: 2026-2032.
 8. Ashraf, M.Y., Azmi, A.R., Khan, A.H. and Ala, S.A. 1994. Effect of water stress on total phenols, peroxidase activity and chlorophyll content in wheat. Acta Physiologiae Plantarum 16(3): 18 5-191.
 9. Auge, R.M., Toler, H.D. and Saxton, A.M. 2015. Arbuscular mycorrhizal symbiosis alters stomatal conductance of host plants more under drought than under amply watered conditions: a meta-analysis. Mycorrhiza25(1): 13-24.
 10. Bárzana, G., Aroca, R. and Ruiz-Lozano, J.M. 2015. Localized and nonlocalized effects of arbuscular mycorrhizal symbiosis on accumulation of osmolytes and aquaporins and on antioxidant systems in maize plants subjected to total or partial root drying. Plant Cell Environment 38:1613–1627.
 11. Blokhina, O., Virolainen, E. and Fagerstedt, K.V. 2003. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review. Annals of Botany 91(2): 179-194.
 12. Boiero, L., Perrig, D., Masciarelli, O., Pena, C., Cassán, F. and Luna, V. 2007. Phytohormone production by strains of Bradyrhizobium japonicum and possible physiological and technological implications. Applied Microbiology and Biotechnology 74(4):874–880.
 13. Boyer, L.R., Brain, P., Xu, X.M. and Jeffries, P. 2015. Inoculation of drought stressed strawberry with a mixed inoculum of two arbuscular mycorrhizal fungi: effects on population dynamics of fungal species in roots and consequential plant tolerance to water deficiency. Mycorrhiza 25(3):215–227.
 14. Chen, T.H.H. and Murata, N. 2008. Glycinebetaine: an effective protectant against abiotic stress in plants Author links open overlay pane. Trends in Plant Science 13(9): 499-505.
 15. Danielsen, L. and Polle, A. 2014. Poplar nutrition under drought as affected by ectomycorrhizal colonization. Environmental and Exprimental Botany 108(3): 89-98.
 16. El Hafid, K., Smith, D., Karrou, M. and Sqmir, K. 1998. Physiological response of spring durum wheat cultivars to early–season drought in a Mediterranean environment. Annals of Botany 81: 363-370.
 17. Entry, J.A., Rygiewicz, P.T., Watrud L.S. and Donnelly, P.K. 2002. Influence of adverse soil conditions on the formation and function of arbuscular mycorrhizas. Advances in Environmental Research 7(1):123–138.16.
 18. Giovannetti, M. and Mosse, B. 1980. An evaluation of technique to measure vesicular arbuscular mycorrhizal infection in roots. New Phytologist 84: 489-500.
 19. Giovannetti, M., Avio, L. and Sbrana, C. 2010. Fungal spore germination and pre-symbiotic mycelial growth–physiological and genetic aspects. In: Koltai H, Kapulnik Y (eds) Arbuscular mycorrhizas: physiology and function. Springer, New York, pp 3–32.
 20. Gogoi, P. and Singh, R.K. 2011. Different effect of some arbuscular mycorrhizal fungi on growth of Piper longum L. (Piperaceae). Indian Journal of Sciences and Technology 4(2): 119- 125.
 21. Grümberg, B.C, Urcelay, C., Shroeder M.A., Vargas-Gil, S. and Luna C.M. 2015. The role of inoculum identity in drought stress mitigation by arbuscular mycorrhizal fungi in soybean. Biology and Fertility of Soils 51(1):1–10.
 22. Feng, G., Zhang, F., Li, X., Tian, C., Tang, C. and Rengel, Z. 2002.  Improved tolerance of maize plants to salt stress by arbuscular mycorrhiza is related to higher accumulation of soluble sugars in roots. Mycorrhiza 12(4): 185–190.
 23. Fouad, M.O., Essahibi, A., Benhiba, L. and Qaddoury, A. 2014. Effectiveness of arbuscular mycorrhizal fungi in the protection of olive plants against oxidative stress induced by drought. Spanish Journal of Agricultural Research 12(3): 763-771.
 24. He, F., Zhang, H. and Tang, M. 2016. Aquaporin gene expression and physiological responses of Robinia pseudoacacia L. to the mycorrhizal fungus Rhizophagus irregularis and drought stress. Mycorrhiza 26:311–323.
 25. Heidari, M.and Golpayegani, A. 2012. Effects of water stress and inoculation with plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on antioxidant status and photosynthetic pigments in basil (Ocimum basilicum L.). Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences 11:57-61.
 26. Henry, S., Texier, S., Hallet, S., Bru, D., Dambreville, C., Chèneby, D., Bizouard, F., Germon, J.C. and Philippot, L. 2008. Disentangling the rhizosphere effect on nitrate reducers and denitrifiers: insight into the role of root exudates. Environmental Microbiology 10(11): 3082–3092.
 27. Hojati, M., Modarres-Sanavy, S.A.M., Ghanati, F. and Panahi, M. 2011. Hexaconazole induces antioxidant protection and apigenin-7-glucoside accumulation in Matricaria chamomilla plants subjected to drought stress. Journal of Plant Physiology 168(8): 782-791.
 28. James, B., Rodel, D., Lorettu, U., Reynaldo, E. and Tariq, H. 2008. Effect of vesicular arboscular mycorrhiza (VAM) fungi inoculation on coppicing ability and drought resistance of Senna Spectabilis. Pakistan Journal of Botany 40(5): 2217-2224.
 29. Kumar, A., Sharma, S. and Mishra, S. 2010. Influence of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and salinity on seedling growth, solute accumulation, and mycorrhizal dependency of Jatropha curcas L. Plant. Growth Regulatiom 29: 297-306.
 30. Kothari, S.K., Marchner, H. and George, E. 1990. Effect of VA mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms on root and shoot morphology, growth and water relations in maize. New Phytologist 116:303–311.
 31. Lum, M.S., Hanafi, M.M., Rafii, Y.M. and Akmar, A.S.N. 2014. Effect of drought stress on growth, proline and antioxidant enzyme activities of upland rice. Journal of Animal & Plant Sciences 24 (5): 1487-1493.
 32. Mardhiah, U., Caruso, T., Gurnell, A. and Rillig, M. 2016. Arbuscular mycorrhizal fungal hyphae reduce soil erosion by surface water flow in a greenhouse experiment. Applied Soil Ecology 99:137–140.
 33. Mo, Y., Wang, Y., Yang, R., Zheng, J., Liu, C., Li, H., Ma, J., Zhang, Y., Wei, C. and Zhang, X. 2016. Regulation of Plant Growth, Photosynthesis, Antioxidation and Osmosis by an Arbuscular Mycorrhizal Fungus in Watermelon Seedlings under Well-Watered and Drought Conditions. Frontiers in Plant Science 7: 1-15.
 34. Moghrani, H. and Rachid, M. 2008. Volarization of Myrtus communis essential oil obtained by steam driving distillation. Asian Journal of Scientific Research 1(5):518-524.
 35. Norris, J.R., Read, D.J. and Varma, A.K. 1991. Methods in Microbiology: Techniques for the Study of Mycorrhiza. Volume 23, 1st edition. Academic Press, London, U K. 512p.
 36. Omirou, M., Ioannides, I.M. and Ehaliotis, C. 2013. Mycorrhizal inoculation affects arbuscular mycorrhizal diversity in watermelon roots, but leads to improved colonization and plant response under water stress only. Applied Soil Ecology 63:112–119.
 37. Rahimzadeh, S. and Pirzad, A. 2017.  Arbuscular mycorrhizal fungi and Pseudomonas in reduce drought stress damage in flax (Linum usitatissimum L.): a field study. Mycorrhiza 27(6):537–552.
 38. Ratnayaka, H.H. and Kincaid, D. 2005 Gas exchange and leaf ultra structure tinnevelly senna, Cassia angustifulia, under drought and nitrogen stress. Crop Science 45: 840-847.
 39. Rincon, A., Valladares, F., Gimeno, T.E. and Pueyo, J.J. 2008. Water stress responses of two Mediterranean tree species influenced by native soil microorganisms and inoculation with a plant growth promoting rhizobacterium. Tree physiology 28 (11): 1693-1701.
 40. Rohi, A. and Sio-se Marde, A. 2009. A study on gas exchange in various genotypes of wheat exposed to drought stress. Scientific Magazine of Saplingand and Seeds 24: 45–62.
 41. Sanchez-Blanco, M.I., Ferrandez, T., Morales, M., Morata, A. and Alarcon, J.J. 2004. Variations in water status, gas exchange and growth in Rosmarinus officinalis plant infected with Glomus deserticola under drought condition. Journal of Plant Physiology 161(6): 673-682.
 42. Saxon, K.E., Rawls, W.J., Roberger, J.S. and Popendick, R.I. 1986. Estimating soil-water characteristics from texture. Soil Science Society of America Journal 50: 1031-1036.
 43. Siddique, M.R.B., Hamid, A. and Islam, M.S. 2000. Drought stress effects on water relations of wheat. Botanical Bulletin of Academia Sinica 41: 35-39.
 44. Sumbul, S., Ahmed, M.A., Asif, M. and Akhtar, M. 2011. Myrtus communis Linn.—A review. Indian Journal of Natural Products and Resources 2: 395–402.
 45. Tiepoa, A.N., Hertela, M.F., Rochaa, S.S., Calzavaraa, A.K., De Oliveirab, A.L.M., Pimentaa, J.A., Oliveiraa, H.C., Bianchinia, E. and Stolf-Moreiraa, R. 2018. Enhanced drought tolerance in seedlings of Neotropical tree species inoculated with plant growth-promoting bacteria. Plant Physiology and Biochemistry 130: 277–288.
 46. Vivas, A., Azcon, R., Biro, B., Barea, J.M. and Ruiz-Lozano, J.M. 2003. Influence of bacterial strains isolated from lead-polluted soil and their interactions with arbuscular mycorrhizae on the growth of Trifolium pratense L. under lead toxicity. Canadian Journal of Microbiology 49: 577–588.
 47. Vyas, P. and Gulati, A. 2009. Organic acid production in vitro and plant growth promotion in maize under controlled environment by phosphate-solubilizing fluorescent Pseudomonas. BMC Microbiology 9(1): 174.
 48. Walkley, A. and Black, I.A. 1934. An examination of the Degtjareff method for determining soil organic matter, and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Science 37(1): 29-38.
 49. Wu, Q.S. and Xia, R.X. 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi influence growth, osmotic adjustment and photosynthesis of citrus under well-watered and water stress conditions. Journal of Plant Physiology 163(4):417–425.
 50. Wu, Q.S., Srivastava, A.K. and Zou, Y.N. 2013. AMF-induced tolerance to drought stress in citrus: a review. Scientia Horticulturae 164:77–87.
 51. Yang, Y., Liu, Q., Han, C., Qiao, Y.Z., Yao, X.Q. and Yin, H.J. 2007. Influence of water stress and low irradiance on morphological and physiological characteristics of Picea asperata seedlings. Photosynthetica 45(4): 613-619.
 52. Yin, N., Zhang, Z., Wang, L. and Qian, K. 2016. Variations in organic carbon, aggregation, and enzyme activities of gangue-fly ash-reconstructed soils with sludge and arbuscular mycorrhizal fungi during 6-year reclamation. Environmental Science and Pollution Research 23(17):17840–17849.
 53. Yokota, A., Kawasaki, S., Iwano, M., Nakamura, C., Miyake, C. and Akashi, K. 2002. Citrulline and DRIP-1 protein (Arge homologue) in drought tolerance of wild watermelon. Annuals of Botany 89: 825–832.
 54. Zarik, L., Meddich, A., Hijri, M., Hafidi, M., Ouhammou, A., Ouahmane, L., Duponnois, R. and Boumezzough, A. 2016. Use of arbuscular mycorrhizal fungi to improve the drought tolerance of Cupressus atlantica G. Comptes Rendus Biologies 339: 185–196.