بررسی پاسخ دو رقم پسته بادامی ریز زرند و قزوینی از نظر رشد و تغذیه به کاربرد کود گاوی و سودوموناس‌های فلورسنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

2 استادیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

3 دانشیار گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان

چکیده

تغذیه تلفیقی گیاه از طریق استفاده از کودهای آلی و زیستی یکی از اجزای لازم و حیاتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می­باشد. پژوهش­های زیادی در مورد میزان تحمل پایه­های مختلف ارقام پسته به خشکی و شوری انجام گرفته است اما در زمینه پاسخ ارقام مختلف به کاربرد کودهای آلی و زیستی تحقیقات بسیار محدود است. به همین منظور آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل کاملاً تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی­عصر رفسنجان در سال زراعی 1394 انجام شد. در این آزمایش بذرهای پسته رقم بادامی ریز زرند و قزوینی پس از استریل شدن و جوانه زنی، با باکتری در سه سطح (بدون تلقیح، تلقیح با دو جدایه متفاوت از باکتری سودوموناس فلورسنت D6 و D12) و سه سطح (صفر، دو و چهار درصد وزنی) کود گاوی و با سه تکرار در 54 گلدان کاشته شدند. کاربرد کود گاوی و باکتری سودوموناس فلورسنت باعث افزایش رشد و جذب عناصر غذایی در هر دو رقم پسته قزوینی و بادامی ریز زرند شد. در این تحقیق افزایش پارامترهای اندازه­گیری شده در دو رقم پسته در مقایسه با شاهد (عدم کاربرد کود آلی و زیستی) به عنوان پاسخ گیاه در نظر گرفته شد و دو رقم از نظر پاسخ با هم از نظر آماری با مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد باکتری در مقایسه با عدم کاربرد باعث افزایش معنی­دار فسفر، آهن و روی در رقم قزوینی در مقایسه با رقم بادامی ریز زرند شد. تیمار کود دامی در مقایسه با عدم کاربرد آن به ترتیب باعث افزایش معنی‌دار 61، 189 و 490 درصدی جذب نیتروژن، فسفر و مس رقم قزوینی در سطح احتمال پنج درصد نسبت به بادامی ریز زرند شد. اثر متقابل باکتری و کود دامی نیز توانست وزن خشک اندام‌هوایی، جذب آهن، روی، مس، فسفر، کلسیم و نیتروژن را در رقم قزوینی نسبت به بادامی ریز زرند به‌طور معنی‌دار افزایش دهد. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق نشان داد پاسخ دو رقم پسته به کاربرد کود دامی و باکتری­های محرک رشد متفاوت بوده و رقم قزوینی نسبت به بادامی ریز زرند پاسخ بهتری به استفاده از کودهای آلی، زیستی و کاربرد همزمان این دو کود نشان داد. بنابراین به ­نظر می­رسد که علاوه بر درنظر گرفتن مقاومت ارقام به شوری و خشکی و سایر موارد، باید پاسخ ارقام به کودهای آلی و بیولوژیک در جهت کشاورزی پایدار و تولید محصولات با کیفیت بالاتر در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of growth and nutrition response of two pistachio varieties (Badamie-rizZarand and Qazvini) to application of cow manure and fluorescent pseudomonads

نویسندگان [English]

  • A. H. Jamalifard 1
  • P. AbbaszadehDahaji 2
  • A. R. Akhgar 3
چکیده [English]

One of the vital components to achieve sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic and biofertilizers in. A lot of researches have been conducted regarding the tolerance of different varieties of pistachio (Pistacia vera) to drought and salinity; however, limited researches are focused on the reaction of various varieties to organic and biofertilizers. For this purpose, a greenhouse experiment was performed in Vali-e- Asr University of Rafsanjan in 2015 as a completely randomized factorial design in three replications. In this study, treatments included surface sterilized and germinated seeds of pistachio in two varieties (Badamie-riz Zarand and Qazvini), three levels of bacteria (inoculated with D6 and D12 isolates of Fluorescent pseudomonads and non-inoculated) and three organic manure application rates (0, 2 and 4 % w/w). The treatments were replicated three times and arranged totally in 54 pots. Application of cow manure and fluorescent psudomonads increased growth and nutrient uptake Badamie-riz Zarand and Qazvini pistachio varieties. In this research the increment of measured parameters in two pistachio varieties in comparison with controls (with no application of organic and biofertilizers) were considered as response and then two varieties responses were statistically compared together. The application of manure and Fluorescent pseudomonads promoted the growth and nutrient uptake in both varieties. Comparing of two varieties showed that using bacteria compared with significantly increased phosphorus, iron and zinc uptake in Qazvini (Q) variety in comparison with Badami-rizZarand (B) variety. Response of Qazvini to application of cow manure was better and the applied manure treatments could significantly enhance nitrogen, phosphorus and copper uptake up to 61, 189 and 490 percent (P <0.05) respectively in Q variety compared to B variety. The combined application of bacteria and manure also significantly raised shoot dry weight, the uptake of iron, zinc, copper, phosphorus, calcium and nitrogen in Q variety compared to B variety. The results of this study indicated that the reaction of these two varieties of pistachio to the application of manure and growth promoting bacteria was different. Q variety demonstrated better results using organic fertilizer, biofertilizers and combined application compared to B variety. Accordingly, it seems that beyond considering the tolerance of varieties to salinity and drought and some other cases, the response of varieties to organic and biofertilizers should be considered toward sustainable agriculture and production of higher- quality products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio varieties
  • Iron
  • phosphorous
  • Biofertilizer
  • nitrogen and shoot dry weight