کلیدواژه‌ها = F.mosseae و طول ریشه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات ریشه گندم در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-155

10.22092/sbj.2019.118568

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی