کلیدواژه‌ها = تنش‌های محیطی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل سویه‌های رایزوبیا به برخی تنش‌های محیطی و اثر تلقیح آن‌ها بر رشد و کارایی همزیستی گیاه لوبیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-123

10.22092/sbj.2019.118566

زهره میرزائی؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد جعفر جعفر ملکوتی