نویسنده = ناصر علی اصغرزاد
تعداد مقالات: 2
1. اثر تنظیم pH کمپوست شهری بر غنی‌سازی آن با باکتری محرک رشد گیاه Enterobacter cloacae

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 103-112

10.22092/sbj.2019.118977

بهمن خوشرو؛ ناصر علی اصغرزاد؛ ارشد جودمند


2. تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-114

10.22092/sbj.2019.118565

علی برزگر گنبری؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ محمد‌رضا نیشابوری