نویسنده = فرهاد رجالی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پسته

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-71

10.22092/sbj.2019.118973

حسین کاری دولت آباد؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرهاد رجالی