نویسنده = کاظم خاوازی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر گوگرد در شرایط رطوبتی مختلف بر اکسیداسیون گوگرد و برخی از خصوصیات شیمیایی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 125-136

10.22092/sbj.2019.118567

جلال قادری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسین داوودی


2. تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و قارچ‌های میکوریزی بر خصوصیات ریشه گندم در سطوح مختلف کود شیمیایی فسفری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-155

10.22092/sbj.2019.118568

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


3. تأثیر مصرف گوگرد بر روند تغییرات pH و قابلیت جذب فسفر خاک در گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 6، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 29-41

10.22092/sbj.2018.117145

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر


5. بررسی تأثیر مقادیر مختلف گوگرد بر قابلیت جذب عناصر غذایی در گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 163-174

10.22092/sbj.2018.115695

سارا نوروزی؛ اکبر سهرابی؛ کاظم خاوازی؛ حمیدرضا متین فر


6. اثر باکتری‌های افزاینده رشد و قارچ میکوریزا بر رشد و عمکرد گندم در شرایط دیم

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 49-66

10.22092/sbj.2017.113121

رحیم ناصری؛ مهرشاد براری؛ محمدجواد زارع؛ کاظم خاوازی؛ زهرا طهماسبی


7. مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-122

10.22092/sbj.2017.109306

حسین بشارتی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی