نویسنده = شاهین اوستان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-114

10.22092/sbj.2019.118565

علی برزگر گنبری؛ شاهین اوستان؛ ناصر علی اصغرزاد؛ محمد‌رضا نیشابوری


2. جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه کننده علف‌کش پاراکوات از خاک‌های تبریز

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 117-128

10.22092/sbj.2016.105963

سیده شمسی هاشمی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ رضا خاک‌ور؛ شاهین اوستان