نویسنده = هادی اسدی رحمانی
تعداد مقالات: 6
2. شناسایی و بررسی خصوصیات محرک رشدی و بیوکنترلی قارچ‌های اندوفیت جدا شده از برگ و میوه پسته

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 53-71

10.22092/sbj.2019.118973

حسین کاری دولت آباد؛ هادی اسدی رحمانی؛ فرهاد رجالی


3. ارزیابی تحمل سویه‌های رایزوبیا به برخی تنش‌های محیطی و اثر تلقیح آن‌ها بر رشد و کارایی همزیستی گیاه لوبیا

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 115-123

10.22092/sbj.2019.118566

زهره میرزائی؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمد جعفر جعفر ملکوتی


4. مروری بر تحقیقات بیولوژی خاک و ویژگی‌های زیستی خاک‌های ایران

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 89-122

10.22092/sbj.2017.109306

حسین بشارتی؛ ناصر علی‌اصغرزاد؛ کاظم خاوازی؛ هادی اسدی رحمانی


6. مطالعه تنوع ژنتیکی، توانایی گره‌زایی و کارایی تثبیت نیتروژن باکتری‌های ریزوبیوم جداسازی شده از گره‌های یونجه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-69

10.22092/sbj.2013.120916

علی سلطانی طولارودی؛ حسینعلی علیخانی؛ غلامرضا صالحی جوزانی؛ هادی اسدی رحمانی؛ کاظم خاوازی؛ احمد علی پوربابایی