نویسنده = مهدی زارعی
تعداد مقالات: 3
1. اثر ورمی‌کمپوست و قارچ رایزوفاگوس ایررگولاریس بر عملکرد، جذب عناصر غذایی و محتوای کلروفیل دو رقم گندم

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 149-161

10.22092/sbj.2018.115690

جمال شیخی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ مهدی زارعی؛ سید مجید موسوی